250.000 m2 leegstandkantoren
 
077500
250.000leegstandkantoren in 2015 m2 aangejaagd

In de strijd tegen kantorenleegstand zijn in de periode van 2016 tot 2019 veel slagen gemaakt in verschillende deelgebieden van Zwolle.

Leegstand is hier aangepakt door middel van verschillende methodieken, die tot stand zijn gekomen met subsidies van de Provincie Overijssel.

Leegstand in de provincie Overijssel

5% 21% TOTALELEEGSTAND KANTOREN- LEEGSTAND

Leegstand is niet alleen in Zwolle een probleem.

In 2015 bedroeg de totale leegstand in provincie Overijssel 5%, wat neerkomt op 4.876.030 m2. Van alle kantoren in Overijssel staat 21% leeg: 767.090 m2 in totaal.

METHODIEKEN

In heel Overijssel wordt gewerkt aan het terugdringen van kantorenleegstand. Hiervoor worden verschillende methodieken ontwikkeld en toegepast, die mogelijk zijn gemaakt met subsidies van de provincie Overijssel. Enkele van deze methodieken worden ook toegepast in het aanpakken van leegstand in Zwolle.

Hoe Courant is uw Pand – Deventer


Hoe Courant is uw Pand (HCUP) is gericht op het helpen van eigenaren van leegstaande kantoorpanden door hen te bewegen om aan de slag te gaan met hun pand.

Onderzocht wordt of herverkaveling als instrument kan worden ingezet om leegstand aan te pakken of te voorkomen. Met betrokken vastgoedeigenaren wordt onderzocht of en hoe deelgebieden zich lenen voor stedelijke herverkaveling.


Hoe Courant is uw Pand – Deventer

Hoe Courant is uw Pand (HCUP) is gericht op het helpen van eigenaren van leegstaande kantoorpanden door hen te bewegen om aan de slag te gaan met hun pand.

Onderzocht wordt of herverkaveling als instrument kan worden ingezet om leegstand aan te pakken of te voorkomen. Met betrokken vastgoedeigenaren wordt onderzocht of en hoe deelgebieden zich lenen voor stedelijke herverkaveling.


Uitnodigingsplanologie 

Bij het instrument Hoe Courant is uw Pand (HCUP) wordt geprobeerd de eigenaren volgens het principe van uitnodigingsplanologie te verleiden om op het juiste moment te investeren in bestaande kantoorgebouwen, door herontwikkeling van hun bestaande kantoorpand of juist transformatie naar een andere functie. Door essentiële kenmerken die marktwaarde en courantie bepalen te beoordelen (pand, locatie en markt), ontstaat een beeld van slimme verbetermogelijkheden en investeringen.

Doel 

Het doel van de bottom-up aanpak van HCUP is om eigenaren van (potentieel) lege kantoorgebouwen op systematische en marktgerichte wijze te faciliteren in het nemen van de juiste investeringsbeslissing. Daarnaast wordt samen met de betrokken vastgoedeigenaren onderzocht of panden/deelgebieden zich lenen voor stedelijke herverkaveling.

Eindproduct 

De HCUP-tool levert elke gebouweigenaar een heldere markttechnische, financiële en bouwtechnische scan op, inclusief planologisch-juridische mogelijkheden. De beleggers en gebouweigenaren krijgen hiermee een gedegen doorlichting van de toekomstwaarde van hun gebouw, kansen en risico’s voor alternatieve aanwendbaarheid (revitalisering, transformatie) en voorwaarden om dit tot een succes te maken. Inmiddels zijn voor meerdere objecten de HCUP scans gereed. Na een uitgebreide schouw van pand en locatie zijn de scans opgesteld en doorgesproken met de eigenaar. Er is gekeken of invulling als kantoor kansrijk zou zijn, maar ook wat alternatieve doelgroepen zouden kunnen zijn en wat transformatie/herontwikkeling financieel betekent. Daarbij is een drietal scenario’s op hoofdlijnen doorgerekend. Ook over financiële arrangementen, stedelijke herverkaveling in het bijzonder, is gesproken.

Wasstraat 2.0 – Twente


De wasstraat werpt licht op nieuwe gebruiks-mogelijkheden voor kantoorpanden: een systematisch proces helpt op een andere manier na te denken over leegstaand vastgoed en verscherpt de discussie.

Deze in Utrecht bewezen aanpak wordt doorontwikkeld voor inzet in Twente. Daar zijn inmiddels zeven panden door de wasstraat gegaan: drie in Almelo, drie in Enschede, en één in Hengelo.


Wasstraat 2.0 – Twente

De wasstraat werpt licht op nieuwe gebruiks-mogelijkheden voor kantoorpanden: een systematisch proces helpt op een andere manier na te denken over leegstaand vastgoed en verscherpt de discussie.

Deze in Utrecht bewezen aanpak wordt doorontwikkeld voor inzet in Twente. Daar zijn inmiddels zeven panden door de wasstraat gegaan: drie in Almelo, drie in Enschede, en één in Hengelo.


Doelen wasstraat 2.0 

Wasstraat 2.0 heeft verschillende doelen. Eigenaren en beleggers moeten bijvoorbeeld worden geactiveerd om zelf te investeren en andere functies te verkennen dan de voor de hand liggende kantorenfunctie. Hiermee worden leegstand en de daarmee gepaard gaande problemen zoals verloedering teruggedrongen. Daarnaast moeten Netwerkstad Twente gemeenten leren hoe ze eigenaren kunnen stimuleren en faciliteren om op vernieuwende wijze met leegstaande kantoorgebouwen om te gaan. Door verbinding via de wasstraat 2.0 kunnen de eigenaren, beleggers en gemeenten veel van elkaar leren.

De 'gewassen' panden 

Inmiddels zijn zeven panden in Overijssel door de wasstraat gegaan. Van de drie objecten in Almelo wordt momenteel één object getransformeerd naar sociale woningbouw. Voor een tweede pand worden mogelijkheden voor de vrije sector huur verkend, en voor een derde leegstaand pand blijkt ondanks de wasstraat dat de eigenaar onvoldoende middelen en mogelijkheden ziet voor transformatie.

Ook in Enschede zijn drie objecten bekeken. Eén wordt op termijn getransformeerd naar woningbouw, één object wordt herontwikkeld en opnieuw in de markt gezet als kantoorpand, en bij één object worden mogelijkheden verkend als onderdeel van een totale gebiedsontwikkeling. Tot slot is in Hengelo één object door de wasstraat gehaald. Uit inventarisatie bleek dat de eigenaar nog onvoldoende mogelijkheden ziet voor nieuwe invulling van het object, en met meerdere partijen in gesprek is. Door de blik op mogelijkheden en oplossingen en niet vanuit de problematiek van leegstand helpt de wasstraat om op een andere manier na te denken over leegstaand vastgoed. Van de zeven bestaande panden worden inmiddels drie panden concreet getransformeerd naar een nieuwe functie of invulling, en van een tweetal objecten wordt op termijn een nieuwe invulling verwacht.

Stadsacupunctuur – Zwolle


Stadsacupunctuur: door doelgerichte naaldenprikken de 'doorbloeding' van zieke delen van de stad initiëren.

Het functioneren van stadswijken hangt meestal af van gebruik en acceptatie. De aantrekkelijkheid en populariteit van stedelijke gebieden wordt in heel Europa immers gezien als de beslissende indicator voor de kwaliteit van stedelijke ruimte.


Stadsacupunctuur – Zwolle

Stadsacupunctuur: door doelgerichte naaldenprikken de 'doorbloeding' van zieke delen van de stad initiëren.

Het functioneren van stadswijken hangt meestal af van gebruik en acceptatie. De aantrekkelijkheid en populariteit van stedelijke gebieden wordt in heel Europa immers gezien als de beslissende indicator voor de kwaliteit van stedelijke ruimte.


Reboot Hanzeland 

Onder de naam ‘Reboot Hanzeland’ wordt stadsacupunctuur momenteel ook toegepast in de binnenstad van Zwolle. Dit project gaat over urbane, programmatische en sociale interventies voor het stedelijk gebied ‘Hanzeland’ in de stad. Om voor de stad tot een passend concept (strategie en methodiek) te komen heeft

een architectenbureau enkele dagen op locatie aan een voorstudie gewerkt, waarop latere actie gebaseerd wordt. Het doel van deze voorstudie is het lokaliseren van de gebiedsspecifieke 'zenuwbanen' en de voorbereiding van doelgerichte, efficiënte en concrete naaldprikken in de openbare ruimte.

Rapport 'Reboot Hanzeland'

Oude panden Nieuwe Kansen – Overijssel


Veel leegstaande kantoorpanden zullen nooit meer als kantoor worden gebruikt. Om een transformatie mogelijk te maken naar een andere functie zijn vaak meer gegevens nodig van een pand dan beschikbaar.

Saxion heeft samen met de stichting Platform Initiatieven Tijdelijkheid en IAA Architecten een nieuw monitorings­instrument ontwikkeld, dat als website en app beschikbaar is.


Oude panden Nieuwe Kansen – Overijssel

Veel leegstaande kantoorpanden zullen nooit meer als kantoor worden gebruikt. Om een transformatie mogelijk te maken naar een andere functie zijn vaak meer gegevens nodig van een pand dan beschikbaar.

Saxion heeft samen met de stichting Platform Initiatieven Tijdelijkheid en IAA Architecten een nieuw monitorings­instrument ontwikkeld, dat als website en app beschikbaar is.


Pauzelandschappen 

Sinds de start van het project medio 2015 is de app ´pauzelandschappen´ ontwikkeld, waarmee enkele honderden panden door heel Overijssel in kaart zijn gebracht. Dit geeft een actueel beeld van structurele leegstand van kantoren in Overijssel en van de effecten van die leegstand op de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in de omgeving. Het aanbod aan leegstaande kantoren is groter dan blijkt uit bijvoorbeeld Funda. De informatie die wordt verkregen via de app wordt gebundeld in een website. Hier is een een monitoringssysteem te vinden met marktplaatsmodule en met een doorstartmodule voor eigenaren. Circa 5% van het aantal kantoorpanden dat bij afronding van het project leeg staat, is te vinden in de marktplaatsmodule.

Actieve betrekking 

Via verschillende wegen, waaronder de organisatie van een stadscafé, wordt geprobeerd initiatiefnemers bij het project te betrekken. In 2016 wordt voor een aantal panden een transformatieproces opgestart in samenwerking met pandeigenaren en initiatiefnemers. Middelen om dit te bereiken zijn het lokaliseren van initiatiefnemers, samen met hen ontwerpsessies organiseren, en rekensessies aanbieden ten behoeve van een haalbare exploitatieopzet.

www.pauzelandschappen.nl


Een initiatief van: