250.000 m2 leegstandkantoren in 2015
 
077500
250.000leegstandkantoren in 2015 m2 aangejaagd

In de strijd tegen kantorenleegstand zijn inmiddels veel slagen gemaakt in verschillende deelgebieden die Zwolle kent.

Leegstand wordt hier aangepakt door middel van verschillende methodieken, die tot stand zijn gekomen met subsidies van de Provincie Overijssel.

Leegstand in de provincie Overijssel

5% 21% TOTALELEEGSTAND KANTOREN- LEEGSTAND

Leegstand is niet alleen in Zwolle een probleem.

In 2015 bedroeg de totale leegstand in provincie Overijssel 5%, wat neerkomt op 4.876.030 m2. Van alle kantoren in Overijssel staat 21% leeg: 767.090 m2 in totaal. Meer weten over leegstand? Ga naar de leegstandsmonitor.

Leegstandsmonitor

ONDERZOEK

In heel Overijssel wordt gewerkt aan het terugdringen van kantorenleegstand. Hiervoor worden verschillende methodieken ontwikkeld en toegepast, die mogelijk zijn gemaakt met subsidies van de provincie Overijssel. Enkele van deze methodieken worden ook toegepast in het aanpakken van leegstand in Zwolle.

Hoe Courant is uw Pand – Deventer

Hoe Courant is uw Pand (HCUP) is gericht op het helpen van eigenaren van leegstaande kantoorpanden door hen te bewegen om aan de slag te gaan met hun pand.

Onderzocht wordt of herverkaveling als instrument kan worden ingezet om leegstand aan te pakken of te voorkomen. Met betrokken vastgoedeigenaren wordt onderzocht of en hoe deelgebieden zich lenen voor stedelijke herverkaveling.
Uitnodigingsplanologie 

Bij het instrument Hoe Courant is uw Pand (HCUP) wordt geprobeerd de eigenaren volgens het principe van uitnodigingsplanologie te verleiden om op het juiste moment te investeren in bestaande kantoorgebouwen, door herontwikkeling van hun bestaande kantoorpand of juist transformatie naar een andere functie. Door essentiële kenmerken die marktwaarde en courantie bepalen te beoordelen (pand, locatie en markt), ontstaat een beeld van slimme verbetermogelijkheden en investeringen.

Doel 

Het doel van de bottom-up aanpak van HCUP is om eigenaren van (potentieel) lege kantoorgebouwen op systematische en marktgerichte wijze te faciliteren in het nemen van de juiste investeringsbeslissing. Daarnaast wordt samen met de betrokken vastgoedeigenaren onderzocht of panden/deelgebieden zich lenen voor stedelijke herverkaveling.

Eindproduct 

De HCUP-tool levert elke gebouweigenaar een heldere markttechnische, financiële en bouwtechnische scan op, inclusief planologisch-juridische mogelijkheden. De beleggers en gebouweigenaren krijgen hiermee een gedegen doorlichting van de toekomstwaarde van hun gebouw, kansen en risico’s voor alternatieve aanwendbaarheid (revitalisering, transformatie) en voorwaarden om dit tot een succes te maken. Inmiddels zijn voor meerdere objecten de HCUP scans gereed. Na een uitgebreide schouw van pand en locatie zijn de scans opgesteld en doorgesproken met de eigenaar. Er is gekeken of invulling als kantoor kansrijk zou zijn, maar ook wat alternatieve doelgroepen zouden kunnen zijn en wat transformatie/herontwikkeling financieel betekent. Daarbij is een drietal scenario’s op hoofdlijnen doorgerekend. Ook over financiële arrangementen, stedelijke herverkaveling in het bijzonder, is gesproken.


Een initiatief van: